За Светия Дух

Божият Дух има ли нещо общо с хората, които не познават Христос?

Религиозни или не често хората смятат, че Бог се занимава само с тези, които Го търсят. И истината е, че нашето осъзнато търсене на знание или близост с Бога отваря особено пространство за неговото действие, за действието на Неговия Свят Дух. Все пак е важно да разберем, че Бог се занимава с вички – вярващи или невярващи. И макар крайната Му цел да е да доведе всички хора до вяра в Неговия Син Христос, начинът по който Бог подхожда с Духа си към невярващите е специфичен.

Прекият отговорът на въпрос, който си задаваме тук – Божият Дух има ли нещо общо с хората, които не познават Христос?, може да бъде намерен в Йоан 16:4-12. Този текст предава част от последното поучение на Исус преди да бъде разпънат (Йоан 14-16). В него Той няколко пъти се връща към въпроса за ролята на Светия Дух, който предстои да бъде пратен от Бог Отец на Негово място (Йоан 14:15-19; 15:26-27). И малко по-късно Той отново заявява (16:4б-18), че ще се отегли трайно от своите ученици (16:4б-6). Затова идването на Светия Дух и Неговите действия са най-голямото успокоение, което Исус може да даде на учениците си (16:7-11). Така Светият Дух е представен едновременно като Утешител, Застъпник и Изобличител. Спрямо вярващите Духът е застъпник, а спрямо тези, които още не са доверили на Исус Христос, Той е изобличител.

Интересно е да се проследи по отношение на какво Светият Дух е представен като един, който изобличава. В текста (Йоан 16:7-11) е казано буквално, че когато Духът дойде „ще обвини света за грях, за праведност и за осъждане” (περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύβης, καὶ περὶ κρίσεως). Това най-общо означава, че ще убеждава сърцата на хората, които нямат нищо общо с вярата в Исус Христос, и ще ги изобличава от една страна в това, че всеки човек е грешен, от друга, че Исус е единственият праведник и само чрез Него праведността може да бъде постигната, и от трета, че рано или късно всеки ще се изправи пред съд и ще отговаря за своите грехове и за пораженията над другите хора, които е нанесъл със своите морални и житейски избори.

Така за онези, които не познават Исус, Светият Дух не може да бъде източник на утеха и подкрепа, както Той е за Христовите ученици (Йоан 14:17). За живеещите според ценностите и принципите на света личността и делото на Светия Дух са незабележими или незначителни. Но Той все пак свидетелства пред света за Исус. И това Той прави заедно с Христовите последователи (15:26), понеже и на тях е възложена същата задача. Затова Божият Дух ще сътрудничи на учениците в разгласяването на вестта за Христовото дело по света, без обаче да се ограничава само до тяхната дейност, защото и самият Той ще бъде свидетел. И както показахме (16:7-11), за мнозина свидетелството на Светия Дух за Исус ще бъде същевременно и изобличение. А това изобличение цели не да заклейми, но да подготви и предизвика човека към избор дали да се покае и приеме личността и делото на Исус, или да ги отхвърли и да понесе резултата от вината си.

Публикувай коментар

Резервирайте билети