Ние вярваме:

В боговдъхновеността на Библията и в нейния основополагащ авторитет за вярата, живота и служението.

В един Бог, вечно съществуващ в три лица, а именно: Отец, Син, Свeти Дух.

В Исус Христос, Който е Господ и Спасител, Единородният Син на Отец, заченат от Свeтия Дух и роден от девицата Мария. Че Исус е бил разпнат на кръст, погребан и възкресен на третия ден от смъртта. Че се е възнесъл на небето и сега е от дясната страна на Отец като Застъпник и Посредник между хората и Бог Отец.

Че всички хора са грешни по силата на своята природа и решения да съгрешават и поради това попадат под Божието осъждане. Че покаянието е заповядано от Бога за всички и е необходимо за прошка на греховете. Че оправданието, обновлението и новораждането се получават чрез вяра в божествеността на Исус Христос и в жертвената Му смърт на кръста.

Че святостта е Божието изискване за начина на живот на Неговите последователи. Освещението е живот на постоянна промяна на характера, ценностите и поведението по примера на Христос. То следва новорождението и се постига с помощта на Светия Дух и усилията на вярващия.

В кръщението със Светия Дух след очистване на сърцето и в говоренето на други езици, според дадената от Светия Дух способност, като първоначално свидетелство за кръщението със Светия Дух.

В призива за служение на всеки вярващ в и извън общността от вярващи според дарбите и зрялостта му. Като дарбите на Светия Дух правят Христовите последователи способни да свидетелстват за Него и да служат на хората около тях с духовна сила и прозрение.

В Църквата – местна, национална и световна, която осигурява наставление, духовна и физическа подкрепа за живота и дисциплина чрез проповядване на Словото, общението на светиите и напътствията на водачите. Която има пророческа роля в обществото да провъзгласява Христовото спасение, да изобличава пороците и да съдейства за посрещане на духовните и материални нужди на обществото.

В пълната власт на Исус Христос над Сатана и неговите демони и тяхното влияние над хората.

Във второто идване на Исус Христос – първото, за да извоюва спасението на човечеството от греха, и второто, за да постави края на времената, като възкреси мъртвите праведници, а живите прибере при Себе Си, за да царува на земята за хиляда години. А накрая следва телесното възкресение на всички починали и Божият съд, на който праведните ще получат вечен живот, а нечестивите – вечно наказание.